งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                7-50240-001-081

ชื่อพื้นเมือง             อากาเว่บุญชู
ชื่อวิทยาศาสตร์      Agave sisalana Perr.
ชื่อวงศ์                     AGAVACEAE
ชื่อสามัญ                 Agave Sisalana
ประโยชน์                ใช้เป็นไม้ประดับ                   

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi