งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                          7-50240-001-017

ชื่อพื้นเมือง                     อโศกอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์              Polyalthai longifolia (Benth.) Hook.f. var.
ชื่อวงศ์                             ANNONACEAE
ชื่อสามัญ                         Asoke tree, Cemetary tree, Mast tree
ประโยชน์                        ปลูกตามแนวรั้ว กำบังสายตา กันลม กันเสียง กันฝุ่น

 

            

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi