งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-036

ชื่อพื้นเมือง                     แคนา
ชื่อวิทยาศาสตร์              Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.
ชื่อวงศ์                             BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ                         Khae Na , Sasban
ประโยชน์                        ราก มีรสหวานเย็น แก้เสมหะและลม บำรุงโลหิต
                                       ใบ มีรสเย็น ใช้ขับเสมหะ โลหิตและลม
                                        เมล็ด รสหวานเย็น แก้อาการปวดประสาท แก้โรคชัก

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi