งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-050

ชื่อพื้นเมือง                     แคแสด
ชื่อวิทยาศาสตร์              Spathodea  campanulata P. Beauv.
ชื่อวงศ์                             BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ                         African Tulip Tree
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับ
                                      เปลือก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง แก้บิด
                                      ใบและดอก ใช้พอกแผล

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi