งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-046

ชื่อพื้นเมือง                     ชาฮกเกี้ยน
ชื่อวิทยาศาสตร์              Ehretia microphylla Lam.
ชื่อวงศ์                             BORAGINACEAE
ชื่อสามัญ                         Fukien Tea
ประโยชน์                        ราก บำรุงสตรีหลังคลอด แก้น้ำเหลืองเสีย ถอนพิษ

                                ใบ ใช้ขับเหงื่อ แก้ท้องเสีย แก้ไอ และบำรุงธาตุ   

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi