งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-055

ชื่อพื้นเมือง             คริสต์มาส
ชื่อวิทยาศาสตร์      Euphorbia  pulcherima Wild.
ชื่อวงศ์                     EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ                 Christmas Flower
ประโยชน์                ใบอ่อน ทำเป็นยาพอกแก้โรคผิวหนังบางชนิด

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi