งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-076

ชื่อพื้นเมือง                     กาสะลอง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Millingtonia  hortensis L.f.
ชื่อวงศ์                             BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ                         Cork Tree , Indian Cork Tree
ประโยชน์                        ดอกแห้ง มวนเป็นบุหรี่สูบแก้หืด
                                      รากบำรุงปอด แก้หอบ

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi