งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-037

ชื่อพื้นเมือง                     กกลังกา
ชื่อวิทยาศาสตร์              Cyperus alternifolius L.
ชื่อวงศ์                             CYPERACEAE
ชื่อสามัญ                         Umbrella Plant
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi