งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-021

ชื่อพื้นเมือง                     กล้วยพัด
ชื่อวิทยาศาสตร์              Ravenala madagascariensis Sonn
ชื่อวงศ์                             STRELITZIACEAE
ชื่อสามัญ                         Traveller's Tree
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป กาบดอกใช้ทำเครื่องประดับ และหัตถกรรม

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi