งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                 7-50240-001-041

ชื่อพื้นเมือง                     หูกวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Treminalia catappa L.
ชื่อวงศ์                             COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ                         Bengal Almond , Indian Almond
ประโยชน์                        เนื้อไม้ ในการก่อสร้าง
                                      เปลือกและผล ใช้ในอุตสาหกรรมย้อมสีผ้า ฟอกหนัง
                                      สัตว์และทำหมึก

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi