งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-039

ชื่อพื้นเมือง                     หูกระจง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Terminalia ivorensis A.Chev.
ชื่อวงศ์                             COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ                         Ivory Coast Almond , Black Afara
ประโยชน์                        ใช้ปลูกประดับสวน และให้ร่มเงา

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi