งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                           7-50240-001-073

ชื่อพื้นเมือง             ข้าหลวงหลังลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์      Asplenium nidus L.
ชื่อวงศ์                     ASPLENIACEAE
ชื่อสามัญ                 Birds nest fern

ประโยชน์                ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้แขวน ประดับในอาคาร  

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi