งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-079

ชื่อพื้นเมือง             ขะแมบ , สาธร
ชื่อวิทยาศาสตร์      Millettia leucantha Kurz.
ชื่อวงศ์                     PAPILIONACEAE
ชื่อสามัญ                 -
ประโยชน์                เนื้อไม้ ในการก่อสร้าง ใช้ทำเครื่องเรือน และ ด้ามเครื่องมือเครื่องใช้           

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi