งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                            7-50240-001-069

ชื่อพื้นเมือง                     คำมอกหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Gardenia  sootepensis Hutch.
ชื่อวงศ์                             RUBIACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        เมล็ดต้มเคี่ยวกับน้ำ เป็นยาสระผมแก้เหา

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi