งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-009

ชื่อพื้นเมือง                     กระพี้เขาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์              Dalbergia cultrata Graham. ex Benth.
ชื่อวงศ์                             PAPILIONACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        เนื้อไม้ ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก และเครื่อง
                                      ดนตรีไทย

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi