งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                           7-50240-001-032

ชื่อพื้นเมือง                       ลุง , ยางอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์                        Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
ชื่อวงศ์                             MORACEAE
ชื่อสามัญ                          Indian Rubber Tree
ประโยชน์                         น้ำยางใช้ทำยาง ปลูกเป็นต้นไม้ประดับให้ร่มเงา

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi