งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-060

ชื่อพื้นเมือง                     แพ่ง , สะแกนา
ชื่อวิทยาศาสตร์              Combretum quadrangulare Kurz.
ชื่อวงศ์                             COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ                         Combretum
ประโยชน์                        รากแก้ไข้พิษ เปลือกต้มเอาน้ำอมแก้ปากเปื่อย ยางสด
                                       ทาแก้ปากเปื่อย ผลทำไม้ประดับแห้งได้

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  แพ่ง   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-060

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มไข่  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี เทานวล   ลักษณะ เรียบ   ไม่มียาง  ใบเดี่ยว  สีเขียว กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-15 ซม.  เรียงตัวแบบตรงข้าม ใบรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายใบมน  โคนใบสอบ  ขอบใบเรียบ ดอกช่อเชิงลด  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 4  แฉก สีขาวอมเหลือง กลีบดอกแยกออกจากกัน  มีจำนวน 4 กลีบ  สีขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้  มี8 อัน เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาลอ่อน  ผลรูปไข่มีครีบ 4 ครีบ มีเมล็ด 2 เมล็ด  สีน้ำตาลแดง รูปร่างเป็นกระสวย
                ใบอ่อนใช้รักษาแผลสด

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi