งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-011

ชื่อพื้นเมือง                     แงะ , เต็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Shorea obtusa Wall.ex Blume.
ชื่อวงศ์                             DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ                         Burma Sal 
ประโยชน์                        เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างบ้านเรือนได้ เปลือกใช้เป็นยาสมาน
                                      แผลห้ามเลือด รักษาแผลเรื้อรัง แผลพุพอง

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi