งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                            7-50240-001-058

ชื่อพื้นเมือง                     มะขามป้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์              Phyllanthus emblica L.
ชื่อวงศ์                             EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ                         Malacca Tree
ประโยชน์                        ผล ใช้ได้ผลสดและผลแห้ง มีฤทธิ์กัดทำลาย เป็นยาเย็น
                                      ลดไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ และฟอกเลือด

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi