งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-023

ชื่อพื้นเมือง                     หมากนวล
ชื่อวิทยาศาสตร์              Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore
ชื่อวงศ์                             ARECACEAE
ชื่อสามัญ                         Manila Palm
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi