งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-012

ชื่อพื้นเมือง                     มะกอก
ชื่อวิทยาศาสตร์              Spondias pinnata (L.f.) Kurz
ชื่อวงศ์                             ANARCARDIACEAE
ชื่อสามัญ                         Hog Plum
ประโยชน์                        ผล แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ แก้เลือดออกตามไรฟัน
แก้หอบ บำรุงธาตุ และแก้บิ

 

 

 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi