งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-053

ชื่อพื้นเมือง                     มะเม่า
ชื่อวิทยาศาสตร์              Antidesma  ghaesembilla Gaertn.
ชื่อวงศ์                             EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ใบและผล ต้มน้ำอาบแก้อาการซีดเหลือง โลหิตจาง
                                       ผล ใช้ทำยาพอกแก้อาการปวดศีรษะ แก้รังแค

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi