งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                     7-50240-001-080

ชื่อพื้นเมือง             โมก               
ชื่อวิทยาศาสตร์      Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
ชื่อวงศ์                     APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ                 Mok
ประโยชน์                เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้อแข็ง  ใช้ทำเครื่องเรือน  และแกะสลัก 

                              ยาง แก้โรคบิด  แก้พิษงู  หรือทาแมลงกัดต่อย

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi