งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-003

ชื่อพื้นเมือง                     ประดู่ป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์               Pterocarpus macrocarpus Kurz.
ชื่อวงศ์                             PAPILIONACEAE
ชื่อสามัญ                         Burmese ebony , Burma pradouk , Nara
ประโยชน์                        เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างและเหมาะในการทำ    เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง                                       ทำเครื่องมือเครื่องใช้ เปลือกไม้ประดู่ใช้ย้อมผ้าและให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi