งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-063

ชื่อพื้นเมือง                     เปา , รัง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Shorea  siamensis Miq.
ชื่อวงศ์                             DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ                         Burmese sal
ประโยชน์                        เนื้อไม้แข็งและทนทาน นิยมนำมาก่อสร้างอาคาร
                                      บ้านเรือน และเครื่องมือเกษตรกรรม

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi