งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-007

ชื่อพื้นเมือง                     เปื๋อยจิ้น , เปื๋อยเปลือกบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Lagerstroemia balansae  Koehne
ชื่อวงศ์                             LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ผล ทำไม้ประดับแห้งได้

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi