งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-029

ชื่อพื้นเมือง                      ปาล์มเจ้าเมืองตรัง - ปาล์มพัด
ชื่อวิทยาศาสตร์              Pritchardia Pacifica Seem. & H.A. Wendl.
ชื่อวงศ์                             ARECACEAE
ชื่อสามัญ                         Fiji fan palm
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi