งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-084

ชื่อพื้นเมือง             ผักเฮือด
ชื่อวิทยาศาสตร์      Ficus lacor Buch   
ชื่อวงศ์                     MORACEAE
ชื่อสามัญ                 -      
ประโยชน์                ยอดอ่อน นำมาประกอบอาหาร
                              เนื้อไม้ ใช้ทำด้ามจอบ เสียม          

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi