งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-015

ชื่อพื้นเมือง                     เปื๋อยเลือด , มะเกลือเลือด
ชื่อวิทยาศาสตร์              Terminalia  mucronata Craib & Hutch
ชื่อวงศ์                             COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ผลเป็นช่อใหญ่สวยงาม ทำไม้ประดับแห้งได้      

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi