งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-040

ชื่อพื้นเมือง                     พุทธรักษา
ชื่อวิทยาศาสตร์              Canna indica L.
ชื่อวงศ์                             CANNACEAE
ชื่อสามัญ                         Indian Shot , Canna
ประโยชน์                        ดอก ใช้เป็นยาขับพิษร้อน ลดความดันโลหิต
                                      ใบ ช่วยแก้อาเจียน แก้อาการจุกเสียด ท้องเสีย

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi