งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-049

ชื่อพื้นเมือง                     เสลาใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์              Lagerstroemia loudoni Teijsm.& Binn.
ชื่อวงศ์                             LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
                                      เนื้อไม้ ทำเครื่องแกะสลัก ด้ามเครื่องมือ ทำพื้น คาน

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi