งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-052

ชื่อพื้นเมือง                     สิบสองปันนา
ชื่อวิทยาศาสตร์              Phoenix  loureiri Kunth.
ชื่อวงศ์                             ARECACEAE
ชื่อสามัญ                         Dwarf Date Palm
ประโยชน์                        ใช้เป็นไม้ประดับสวนทั่วไป

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi