งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-028

ชื่อพื้นเมือง                     สนปฏิพัทธ์
ชื่อวิทยาศาสตร์              Casuarina junghuhniana Miq.
ชื่อวงศ์                             CASUARIMACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ใบ รักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำตาลในเส้นเลือด ขับ
                                      ปัสสาวะ

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi