งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-064

ชื่อพื้นเมือง             สนแผง
ชื่อวิทยาศาสตร์      Thuja orientalis L.
ชื่อวงศ์                     CUPRESSACEAE
ชื่อสามัญ                 Oriental  arbor-aitae
ประโยชน์                ปลูกเป็นไม้ประดับ               

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi