งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-044

ชื่อพื้นเมือง                     สนทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์              Casuarina equisetifolia J.R.& C. Forst.
ชื่อวงศ์                             CASUARINACEAE
ชื่อสามัญ                         Common Ironwood
ประโยชน์                        เปลือก ใช้ในการฟอกหนัง
                                      เนื้อไม้ ใช้ประโยชน์ในการทำกระดาษ ใช้ทำเสาเข็ม

                                ใช้ในการสร้างบ้าน เสาบ้าน เสาไฟฟ้า       

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi