งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-034

ชื่อพื้นเมือง                     สตาร์แอปเปิ้ล
ชื่อวิทยาศาสตร์              Chrysophyllum cainito L.
ชื่อวงศ์                             SAPOTACEAE
ชื่อสามัญ                         Star apple
ประโยชน์                        ผลสุก รับประทานได้

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi