งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-002

ชื่อพื้นเมือง                     ตะแบกนา
ชื่อวิทยาศาสตร์                Lagerstroemia floribunda Jack
ชื่อวงศ์                             LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ                         Bungor
ประโยชน์                        ราก เป็นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ แก้พิษ
เปลือกต้น                         แก้บิด บิดมูกเลือด แก้อาการลงแดง

 

 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi