งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-051

ชื่อพื้นเมือง                     ตีนเป็ด , พญาสัตบรรณ
ชื่อวิทยาศาสตร์              Alstonia  scholaris (L.) R. Br.
ชื่อวงศ์                             APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ                         White Cheesewood
ประโยชน์                        เปลือกต้น ใช้แก้ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ แก้บิด สมาน ลำไส้

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi