งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-075

ชื่อพื้นเมือง             แว่นแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์      Hydrocotyle umbellate L.
ชื่อวงศ์                     APIACEAE
ชื่อสามัญ                 Water pennywort.  
ประโยชน์                ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้กระถาง ให้ความสวยงาม

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi