ชื่อไฟล์
Dowmload
คู่มือการประเมินโรงเรียนพอเพียง
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
มาตรฐานเรียนรู้ (หลักสูตร)เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการไทย
แนวทางนิเทศ สพฐ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ตารางถอดรหัสนักเรียน
เนื้อเพลงอยู่อย่างพอเพียง(ตัวใหญ่)
แนวทางการนำหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 26-07-55
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้กับนักเรียนฮอด

สูตรมหามงคล  “เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบแฟ้ม
VDO การอบรมสถานศึกษาพอเพียง 20-21 ก.ค.55
หนังสือการ์ตูนประชาคมอาเซียน ฉบับประชาชน
หนังสือการ์ตูนประชาคมอาเซียน
MV อยู่อย่างพอเพียง+เนื้อเพลง