คณะผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายวินัย บุญชุ่มใจ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สวท.น่าน

นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

นางสายทอง หล้าใจ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวสายรุ้ง หล่อใจ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ