คณะผู้บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายวินัย บุญชุ่มใจ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สวท.น่าน

นายอนวัช หมื่นรังษี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

-

-
-

ผอ.สวท.ลำพูน

นางวันเพ็ญ พันอินทร์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป