ผู้บริหาร โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายวินัย บุญชุ่มใจ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 081-9507490

อีเมลล์ :school@hpk.ac.th

ผอ.สวท.น่าน

นายยอดทรัพย์ กันธิยะ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 065-6144253

อีเมลล์ :school@hpk.ac.th

ผอ.สวท.ลำพูน

นายอนวัช หมื่นรังษี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 084-7414192

อีเมลล์ : anawatshell@gmail.com

เฟสบุ๊ค : Anawat Muenrungsee

ไลน์ : 0847414192

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 097-9632645

อีเมลล์ : supannee.wor@gmail.com

เฟสบุ๊ค : สุพรรณี วรวัฒนเมธี

ไลน์ : supannee.wor

ผอ.สวท.ลำพูน

นางกาญจณา เผ่าฐิติวัฒน์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 081-9609990

อีเมลล์ : kan.kan.9555@gmail.com

เฟสบุ๊ค : กาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์

ไลน์ : kan 9555