คณะผู้บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายระวี คงภาษี

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สวท.น่าน

นางสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

นายสมศักดิ์ รวมสุขธนวิชญ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผอ.สวท.ลำพูน

นายวัลลภ สดมพฤกษ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน