คณะผู้บริหารฝ่ายนโยบายและแผนงาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายวินัย บุญชุ่มใจ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สวท.น่าน

นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

-

-
-

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน