Image

โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนฮอดพิทยาคม

Image

โครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป

Image

โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการ

Image

โครงสร้างการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

Image

โครงสร้างการบริหารฝ่ายนโยบายและแผนงาน

Image

โครงสร้างการบริหารฝ่ายอำนวยการ

Image