คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายระวี คงภาษี

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สวท.น่าน

นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

นางดวงพร ซอนเสน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ผอ.สวท.ลำพูน

นางอำภาพร ศิริมา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ