กิจกรรมรอบรั้ว ฮ.พ กิจกรรมทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2566
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป แสดงพระธรรมเทศน...

24 กุมภาพันธ์ 2567  16

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกาศทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนฮอดพิทยาคม ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพ ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งแม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ๕๐ tests พร้อมอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอึปกรณ์ที่ใช้ในการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านตาไก่อุปกรณ์สีสัก ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางและแผ่นซิงค์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ดูเพิ่มเติม