กิจกรรมรอบรั้ว ฮ.พ กิจกรรมทั้งหมด

การแข่งขันฟุตบอลยิงจุดโทษ ในงานผาแตน Super Cup Penal Penalty Kick
การแข่งขันฟุตบอลยิงจุดโทษ ในงานผาแตน Super Cup Penal Penalty Kick

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันฟุตบอลยิงจุดโทษ จำนวน 5 คน ในงานผาแตน Super Cup Penal Penalty Kick และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ...

9 ธันวาคม 2566  10

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกาศทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งแม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (การจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิงฯ) ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ๕๐ tests พร้อมอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอึปกรณ์ที่ใช้ในการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านตาไก่อุปกรณ์สีสัก ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางและแผ่นซิงค์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ดูเพิ่มเติม