ข่าวเด่น โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว ฮ.พ

ประกาศ

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (การจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิงฯ) ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์เจล ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามกิจกรรมต้นกล้าความดี ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์เจล ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ปก เอกสารโรงเรียนฮอดพิทยาคม ดูเพิ่มเติม